Het straf(proces)recht in België: de eindmeet van de defederalisering bereikt?

Alle overheden in België zijn momenteel in zekere mate bevoegd voor straf- en strafprocesrecht. Dit is haast onvermijdelijk, aangezien elke overheid via het strafrecht de effectiviteit van haar wetgeving wil garanderen. De vraag rijst echter of deze bevoegdheidsverdeling de rechtszekerheid, één van de belangrijkste vereisten in het straf(proces)recht, (mogelijk) in het gedrang brengt. Deze blogpost schetst de huidige situatie inzake de bevoegdheidsverdeling binnen het straf- en strafprocesrecht en gaat na of deze een goed evenwicht vormt tussen de wens naar autonomie van de deelgebieden en de wens naar rechtszekerheid van de burger.   Continue reading “Het straf(proces)recht in België: de eindmeet van de defederalisering bereikt?”